Regulamin

Postanowienie wstępne

Laboratorium Internetowe aquaforestlab.com działające pod adresem aquaforestlab.com prowadzone jest przez Aquaforest Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Brzesku, adres: ul. Starowiejska 18, 32-800 Brzesko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660869, której akta której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 945 212 07 24,, numer REGON: 120852753, kapitał zakładowy w wysokości i prowadzi profesjonalną analizę składu próbek ciekłych za pośrednictwem sieci Internet.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Laboratorium Internetowego aquaforestlab.com, w szczególności: zasady składania zamówień na usługi świadczone przez Laboratorium, a ponadto rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego w tym zakresie.

Laboratorium Internetowe świadczy Usługi dla Klientów mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej aquaforestlab.com, za wyjątkiem okresów w których z uwagi na przerwę techniczną Laboratorium Internetowego, możliwość ich składania będzie wyłączona. Przed przystąpieniem do korzystania w jakiejkolwiek formie z Usług Laboratorium Internetowego Klient zobowiązany jest do zapoznania się treścią Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Laboratorium Internetowego oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego postanowień.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 6 i pkt 7, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

Kontakt z Obsługą Klienta można nawiązać za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Laboratorium aquaforestlab.com.

Aby skorzystać z funkcjonalności Laboratorium Internetowego niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript a ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.aquaforestlab.com to 1024 x 768 lub wyższa.

Definicje

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newslettera oraz Usługodawcy. Usługodawca - Aquaforest Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Brzesku, adres: ul. Starowiejska 18, 32-800 Brzesko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660869, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 945 212 07 24, numer REGON: 120852753.

Laboratorium Internetowe – prowadzone przez Usługodawcę laboratorium internetowe, dostępne pod domeną internetową: aquaforestlab.com za pośrednictwem, której Klient może skorzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Laboratorium Internetowego, polegająca na umożliwieniu zapoznania się na Koncie z wynikami przeprowadzonej analizy przesłanej w Fiolce przez Klienta próbki wody. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Laboratorium Internetowego.

Formularz Rejestracji – dostępny w Laboratorium Internetowym formularz służący do założenia Konta, wymagający podania danych w nim wskazanych oraz loginu i hasła. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług z Usługodawcą poprzez rejestrację rekomendowanych fiolek oraz dostarczenie próbek z wodą na adres Usługodawcy. Fiolka – zamykany pojemnik zakupiony u autoryzowanego dilera, w sklepie bądź u dystrybutora, i dostarczany na koszt Klienta na adres firmowy Usługodawcy. Próbka – woda zamknięta w Fiolce stanowiący przedmiot analizy.

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Laboratorium Internetowego www.aquaforestlab.com, służący do kontaktowania się z Usługodawcą, wymagający podania danych w nim wskazanych. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług zawarta za pośrednictwem Laboratorium Internetowego pomiędzy Klientem a Usługodawcą polegająca na wykonaniu analizy chemicznej dostarczonej próbki wody tj. na zbadaniu poziomu stężenia pierwiastków w przesłanych na koszt Klienta próbkach wody w fiolkach z:

- wodą akwariową: Li, Si, I, Ba, Mo, Ni, Mn, Be, Cr, Co, Fe, V, Zn, Hg, Se, Cd, Sn, Sb, As, Al, PB,

Ti, Cu, La, Sc, W, Na, Ca, Mg, K, Br, B, Sr,S, P, PO4, twardość węglanową oraz zasolenie.

- Wodą słodką (osmotyczną) RO: Li, Si, I, Ba, Mo, Ni, Mn, Be, Cr, Co, Fe, V, Zn, Hg, Se, Cd, Sn,

Sb, As, Al, PB, Ti, Cu, La, Sc, W, Na, Ca, Mg, K, Br, B, Sr,S, P, PO4.

Kiedy badanie jest niemożliwe do zrealizowania:

W sytuacji gdy w zestawie 2 (Akwarium+ RO) będą znajdowały sie 2 wody słone -

przesłany zostanie wynik tylko 1 próbki - z fiolki oznaczonej niebieskim korkiem (woda słona).

2. Badana jest woda w zakresach zasolenia od 0ppt - 42ppt. Probówki z zasoleniem powyżej

42 ppt będą odrzucane i nie zostaną przebadane.

3. W wyniku rozlania w fiolkach nie będzie wody.

Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e - mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.

Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).


Rejestracja

W celu rejestracji Konta w Laboratorium Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji, podając nazwę użytkownika (login), adres e-mail i podać hasło. Warunkiem założenia Konta jest zaakceptowanie Regulaminu Laboratorium Internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Zamówień Klienta.

Rejestracja w Laboratorium Internetowym oraz korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności jest bezpłatna.

Klient zobowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracji prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

Klient może w dowolnej chwili usunąć konto, poprzez jego samodzielne usunięcie wybierając stosowne żądanie w panelu Klienta, bądź też, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Doręczenie oświadczenia skutkuje wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmującego prowadzenie Konta, zaś samo konto ulega usunięciu przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmującego prowadzenie Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta. Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia ( w trybie natychmiastowym ), w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku korzystania z Laboratorium Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie bądź dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.


Składanie zamówień i ich realizacja

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Laboratorium Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ) z późn. zm. ) Kodeks Cywilny. Klient składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usług na warunkach podanych w jego opisie. Laboratorium Internetowe umożliwia złożenie Zamówienia na dostępne Usługi za pomocą Formularza Rejestracji przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy zarejestrować się na stronie internetowej www.aquaforestlab.com, a następnie podać kod umieszczony na zakupionych fiolkach rekomendowanych przez Laboratorium Internetowe aby zarejestrować swoją próbkę z wodą. Po dokonaniu rejestracji próbki/próbek z wodą, postępując zgodnie z instrukcją podaną na stronie internetowej aquaforestlab.com należy przesłać fiolkę z wodą na firmowy adres: ul. Starowiejska 18, 32-800 Brzesko, Polska.

Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz fiolki z wodą przesyła na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie, oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, chyba że realizacja zamówienia nie jest możliwa. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą. Po otrzymaniu przez Usługodawcę próbek, Usługodawca przeprowadza badania i przekazuje wyniki tychże badań Klientowi on-line za pośrednictwem Konta utworzonego na stronie aquaforestlab.com.

Zastrzega się, że Usługodawca ma 7 dni na przeprowadzenie badań, licząc od dnia dostarczenia próbówek na adres firmowy.


Płatności

Badania nadesłanych próbek z wodą przeprowadzane i udostępniane są nieodpłatnie wyłącznie w przypadku zakupu fiolek rekomendowanych przez Laboratorium Internetowe.

Koszt wysyłki próbek do aquaforestlab.com ponosi klient.


REKLAMACJE

Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę usług o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wszelkie reklamacje związane z Usługą Klient może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

W przypadku reklamacji Usług, reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Laboratorium Internetowe nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, aż do chwili udostępnienia wyników badań przez Usługodawcę w sposób przewidziany w Regulaminie. Klient może odstąpić od umowy informując Usługodawcę na piśmie, doręczając oświadczenie na adres firmowy bądź za pomocą Formularza kontaktowego.

Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Usługodawca dokona zwrotu przesłanych przez Klienta próbówek na wskazany przez Klienta adres albo w inny wskazany przez niego sposób. Klient odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu próbówek.

Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług z chwilą wykonania jej przez Usługodawcę w całości, tj. z chwilą udostępnienia Klientowi on-line wyników badań za pośrednictwem Konta utworzonego na stronie aquaforestlab.com.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.

Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych..

Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach Laboratorium Internetowego.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie Laboratorium Internetowego Polityka Prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Laboratorium Internetowego www.aquaforestlab.com i obowiązuje przez czas nieokreślony. Usługodawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.

Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.

W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie prawa autorskie związane z Laboratorium Internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Laboratorium Internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej. Nazwa Laboratorium Internetowego podlega ochronie prawnej.

Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Laboratorium Internetowego zarówno w całości lub w części.